Moje wystąpienia konferencyjne:

5-6.03.2021r. XIX Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne": „Dress Code" w gabinecie lekarskim".

6-11.05.2019r. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA Umed Domino vol.2 - "Przekazywanie złych informacji pacjentowi i jego biskim".

6.04.2019r. III Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników SOR: Dlaczego do nas? - przekazywanie pacjenta ZRM - SOR - komunikacja.

23-24.03.2019r. III Ogólnopolska Konferencja Psychika a Dietetyka: "Dlaczego tak trudno przestrzegać zaleceń dietetycznych i co z tym zrobić?"

1-2.03.2019r. XVIII Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne": W dobrym stylu - trening umiejętności w zakresie wzmacniania motywacji pacjenta"

18.10.2018r. XI Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2018" - członek rady naukowej

6.10.2018r. "Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym" referat: Bezpośredni i odległy wpływ traumatycznych wydarzeń na zdrowie pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

19-20.05.2018r. II Ogólnopolska Konferencja Psychika a Dietetyka: wykład: "Diet Coaching w oparciu o metodologię Points of You" oraz warsztat: "Wykorzystanie metodologii Points of You w pracy z klientem"

13-14.04.2018r. Konferencja Studentów Wydziału Farmaceutycznego: Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody zwiększające efektywność pracy umysłowej.

24.03.2018r. II Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników SOR - warsztaty Work - life balance.

2-3.03.2018r. XVII Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne: Work-life balance -jak zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym.

9-10.12.2017r. Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Psych-On": przewodniczący sesji

17-19.11.2017r. Łódź, Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2017": "Znajomość algorytmów przekazywania złych informacji – wynik badań w grupie uczestników konferencji Kopernik 2016r." oraz "Problem agresji w pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego"

8.11.2017r. Łódź, Niepełnosprawni na rynku pracy: „Konsultacja, doradztwo, coaching, terapia – nie tylko dla osób z problemami psychicznymi."

8.11.2017r. Warszawa, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym: "Psycholog w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego – moda czy potrzeba?"

25-17.04.2017r. Smardzewice, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, „Dyspozytor Medyczny w systemie PRM", „Zawansowane narzędzia psychologiczne w radzeniu sobie z trudnym rozmówcą".

8.04.2017r. II Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa "Innowacje w Onkologii" - warsztat: Przekazywanie trudnych informacji pacjentowi onkologicznemu".

28 III 2017r. Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi, "Psychologiczne narzędzia pracy z opiekunami pacjentów odmawiającymi szczepień ochronnych" dostępne na stronie: http://www.pis.lodz.pl/page/

3-4.III.2017 XVI Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne, warsztat: "Breaking bad news – jak dobrze przekazać złe wieści pacjentowi w wieku podeszłym i jego bliskim"

10 XII 2016 r. Instytut Psychologii UŁ I Ogólnopolska Konferencja Studencka „Psych-On"- członek Komitetu Naukowego

18 - 20 XI 2016r. IX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2016" Wystąpienie: "Fenomen paniki i psychologia tłumu" oraz „SPIKES w Ratownictwie Medycznym". Przewodniczący sesji: „Zaburzenia psychiczne i problemy psychologiczne w ratownictwie medycznym".

15-16 XI 2016r. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo–Szkoleniowa pt. Psychologia i Ratownictwo Medyczne. Wystąpienie nt.: „Zastosowanie algorytmu SPIKES wobec bliskich pacjenta"

16-18 VI 2016r. 45 Zjazd Psychiatrów Polskich, Katowice "Skuteczność programu rehabilitacji psychospołecznej osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowej opiece psychiatrycznej" i "Nieadekwatna tachykardia zatokowa - prawdopodobne podłoże psychogenne"

19 III 2016r. II Konferencja Naukowa Poświęcona Nowotworom Kobiecym, "Psychoonkologia - wsparcie psychologiczne pacjentów, ich bliskich i..."

9 III 2016r. Drzwi Otwarte Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pogromcy mitów w UMed Łódź, czyli od zabobonów do ugruntowanej wiedzy - moderator wydarzenia

12-15 March 2016 24th European Congress of Psychiatry, Madrid, Spain "Innapropriate Sinus Tachycardia - Cardiac Syndrome or Anxiety-Related Disorder?"

4-5 III 2016r. XV Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne, "Współpraca, wytrwałość, zgodność - psychologiczne narzędzia budujące relację z pacjentem w wieku podeszłym."

13-15 XI 2015r. VIII Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2015", przewodniczący sesji pt. "Specyfika pacjenta geriatrycznego w ratownictwie"

25 IX 2015r. XIV Otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym, przewodniczący panelu naukowego; referat pt.: "Wsparcie koleżeńskie i defusing"

16 VI 2015r. XIII Międzynarodowa Konferencja pn. Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych - mity i rzeczywistość. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego: "Świadek zdarzenia a pracownicy systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne"

24 IV 2015r. XV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki: "Psychoonkologia w chorobie nowotworowej czyli wsparcie dla pacjentów i ich bliskich"

13/14 III 2015 XIV Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne: "Dialog motywujący w pracy z pacjentem psychotycznym"

11-13 XII 2014r. Wisła - VIII Międzynarodowy Kongres: Psychiatria Medforum 2014 Optymalizacja leczenia w psychiatrii, temat warsztatu: "Zespół wypalenia zawodowego: metody zapobiegania i radzenia sobie"

27-30 XI 2014r. Biały Dunajec - I Konferencja Rady Kół Naukowych Politechniki Łódzkiej, tematy szkoleń: "Motywacja" i "Role zespołowe".

21/22 XI 2014 UM w Łodzi, Konferencja Niepełnosprawni na rynku pracy, Temat: „Aktywność zawodowa i edukacyjna osób niepełnosprawnych psychicznie"

7/8 III 2014 XIII Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne - warsztat pt. „Zespół wypalenia zawodowego: metody zapobiegania i strategie radzenia sobie"

24 X 2013 WSP w Łodzi; Narkotyki i Samobójstwa: "Poziom odczuwalnego stresu a stosowanie
substancji psychoaktywnych w grupie pracowników zespołów pogotowia ratunkowego w Polsce".

24/26 V 2013 IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zdrowie i Choroba w kontekście Funkcjonowania Społecznego i Zawodowego, temat: "Wykluczenie społeczne osób chorych psychicznie w województwie łódzkim"

13/14 V 2013 I edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Logistyka w Medycynie, Zdarzeniach Masowych, Sytuacjach Kryzysowych i Katastrofach", temat wystąpienia: „Zapobieganie panice i kontrolowanie reakcji tłumu"

7/8 III 2013 I Krajowa Konferencja Naukowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - biopolityka" temat wystąpienia: „Jakość życia osób przewlekle chorych psychicznie w województwie łódzkim"

1/2 III 2013 XII Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne - warsztat pt. „Psychologiczne narzędzia pracy z pacjentem geriatrycznym"

13-15 XII 2012 VI Międzynarodowa Konferencja w Wiśle: Psychiatria Medforum 2012. Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne: „Psychologiczne narzędzia pracy z pacjentem" , „Radzenie sobie ze stresem jako uwarunkowanie tendencji do ryzykownych zachowań seksualnych w grupie strażaków" , "Biopsychospołeczne uwarunkowania tendencji do używania substancji psychoaktywnych w grupie strażaków"

10.X.2012 Debata w Urzędzie Miasta Łodzi pt.: „Psychiatria środowiskowa w regionie łódzkim – szpital, oddział dzienny i co dalej?"

19 IX 2012 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Rzeczywistość edukacyjna: historia, teraźniejszość, przyszłość. Temat wystąpienia: „Edukacja zdrowotna z perspektywy współczesnych wyzwań i zagrożeń"

11 VI 2012 Urząd Miasta Łodzi "Współczesna szkoła. Współczesny nastolatek. Współczesna Edukacja Seksualna". Temat wystąpienia: „Edukacja seksualna: cele jej prowadzenia, główni odbiorcy, cechy dobrej edukacji seksualnej"

23 V 2012 Katolicki Uniwersytet Lubelski. II Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Gra o życie", Człowiek w labiryncie sieci. Temat wystąpienia: "Od cyberseksu do seksu w realu – szanse i zagrożenia użytkowników erotycznych portali społecznościowych"

17/18 V 2012 Politechnika Łódzka, Konferencja Akademickich Biur Karier „Rozwój Akademickich Biur Karier w uczelniach wyższych" Warsztaty: „Wypalenie zawodowe pracowników akademickich biur karier – syndrom i metody radzenia sobie"

16 IV 2012 Uniwersytet Opolski, Instytut Psychologii Konferencja naukowa pt. „Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy - stan obecny i perspektywy poprawy". Temat wystąpienia: „Rola aktywizujących projektów szkoleniowych w nabywaniu kompetencji społecznych i zawodowych przez osoby zagrożone wykluczeniem z powodu choroby psychicznej na podstawie projektu EFS POKL „Znajdź drzwi do dobrej przyszłości"

2/3 III 2012 XI Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne

18 VI 2010 Łódź, Konferencja podsumowująca projekt EFS POKL „Wiedza i przedsiębiorczość"

7 XII 2007 Łódź, III Ogólnopolska Konferencja Postępy Klinicznych Podstaw Rehabilitacji

13/16 XI 2007 Celestynów, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Forum Farmacji i Medycyny, temat: "Reakcje psychologiczne psychopatologiczne ofiar nagłych zdarzeń, katastrof i klęsk żywiołowych – problemy terapeutyczne"

15/17VI 2007 Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, konferencja: „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń"

14/16 VI 2007 Szczecin, 42 Zjazd Psychiatrów Polskich w Szczecinie, konferencja: „Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych"

23/24 IV 2005 Uniwersytet Warszawski, konferencja: „Psychologia sportu – moda czy potrzeba?"

04-06 IV 2003 Festiwal Psychologii „Walcz słowami nie pięściami"