Wybrane publikacje:

jestem na: https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Rasmus

Elżbieta Kozłowska, Paulina Żelechowska, Adam Wysokiński, Paweł Rasmus, Anna Łucka,  Ewa Brzezinska-Blaszczyk "In vitro cytokine synthesis in unstimulated and mitogen-stimulated peripheral blood mononuclear cells from individuals with schizophrenia" - Journal of Investigative Medicine DOI: 10.1136/jim-2018-000964

Paweł Rasmus, Anna Lipert, Agata Orzechowska, Katarzyna Binder, Monika Talarowska: "Studium przypadku z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego – przykład do egzaminu państwowego" - przyjeto do druku w Psychiatria i Psychologia Kliniczna

Krzysztof Pękala, Paweł Rasmus, Anna Lipert, Waldemar Machała, Emil Rośniak: "Charakterystyka zachowań agresywnych przejawianych wobec ratowników medycznych w czasie wykonywania obowiązków służbowych", Anestezjologia i Ratownictwo 2019; 13: 5-9

Paweł Rasmus, Anna Lipert, Sandra Kundera, Ewelina Wawrzyniak, Waldemar Machała: "Analiza wpływu traumatycznych wydarzeń na pracę zawodową Zespołów Ratownictwa Medycznego" Anestezjologia i Ratownictwo 2019; 13: 149-153

Paweł Rasmus w wywiadzie z Ryszardem Sterczyńskim na temat: "Rozmowa z pacjentem - stracona wizyta czy dialog motywacyjny" Diabetologia po Dyplomie Medical Tribune. 

Paweł Rasmus, Krzysztof Pękala, Elżbieta Kozłowska, Kataryna Robaczyńska, Tomasz Sobów:The effects of a psychosocial rehabilitation program in a community mental health institution for psychiatric patients - w przgotowaniu

Paweł Rasmus, Elżbieta Kozłowska, Katarzyna Robaczyńska, Klaudia Dudek, Krzysztof Pękala,Tomasz Sobów:The knowledge of procedures for the transsmition of bad news among emergency medical services in Poland - wysłano do Health Problems of Civilization

Paweł Rasmus, Sandra Kundera, Anna Lipert Waldemar Machała "Wpływ traumatycznych wydarzeń na życie pracowników systemu państwowe ratownictwo medyczne" Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 182-188

Rasmus P, Kozłowska E, Apanasewicz J, Wypych M, Timler D, Sobów T. Procedura SPIKES jako algorytm przekazywania złych informacji oraz jej znajomość w grupie pracowników ratownictwa medycznego. Na Ratunek 2017

Paweł Rasmus, Jacek Apanasewicz, Dariusz Timler, Tomasz Sobów: Psycholog w Państwowym Ratownictwie Medycznym – rola i wytyczne; Na Ratunek, 2/2017

Paweł Rasmus, Klaudia Dudek, Waldemar Machała, Tomasz Sobów: Problem agresji w pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego; Anestezjologia i Ratownictwo 2017; 11: 5-10

Dariusz Timler, Krystyna Frydrysiak, Piotr Kaźmierski, Jacek Nowakowski, Paweł Rasmus, Anna Samborska-Sablik, Katarzyna Starosta-Głowińska, Wojciech Timler: Lean management w medycynie ratunkowej; Na Ratunek, 2/2017

P. Rasmus, K. Robaczyńska, M. Wrzesińska, T. Sobów, Branża dentystyczna jest zagrożona wypaleniem zawodowym, Magazyn Stomatologiczny

J. Apanasewicz, K.Starosta-Głowińska, K.Robaczyńska, D.Timler, P.Rasmus, Program wsparcia psychologicznego dla personelu służb ratowniczych na przykładzie Programu Debriefing

P. Rasmus, K. Robaczyńska, J. Apanasewicz, T. Sobów, Przedstawiciele branży dentystycznej doświadczają silnego stresu zawodowego, Public Health Forum (dawniej Alergologia Info)

Rasmus P. Timler D. Zastosowanie algotytmu SPIKES wobec bliskich pacjenta [w] Działania Medyczne i procedury psychologiczne w ratownictwie medycznym, LPR, Warszawa 2016

Paweł Rasmus, Krzysztof Pękala, Jarosław D. Kasprzak, Paweł Ptaszyński, Elżbieta Kozłowska, Tomasz Sobów: Inappropriate sinus tachycardia – cardiac syndrome or anxiety related disorder? Psychiatr Psychol Klin 2016, 16 (3), p. 125–129

Rasmus P., Kozłowska E., Ruchała J., Ptaszyński P., Sobów T.: Biopsychospołeczne uwarunkowania nieadekwatnej tachykardii zatokowej - PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2014, 14 (4), p. 245–249

Rasmus P, Kozłowska E, Sudra S, Machała W, Sobów T: Czy poziom doświadczanego stresu wpływa na wystąpienie zachowań ryzykownych w grupie pracowników zespołów ratownictwa medycznego? Anest Ratow 2015; 9: 448-456.

Rasmus P., Machała W., Ćwietkowska M., Sobów T.: Zjawisko paniki i kontrolowanie reakcji tłumu - Anestezjologia i Ratownictwo 2014; 8: 200-204

Rasmus P. - analiza badania i opieka merytoryczna nad raportem: Rodzic Unplugged - Edukacja, a relacja rodzic-dziecko w dobie nowych technologii

Rasmus P., Trendak W., Śmigielski J., Kocur J. Poziom lęku oraz wsparcie społeczne w grupie strażaków Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w Łodzi. Valetudinaria – Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 2008

Rasmus P, Kocur J.:Personality traits and competition skills in adolescent tenis players. Physical Education and Sport 2006, 50, 93-95

Rasmus P., Stetkiewicz- Lewandowicz A., Pękala K., Sobów T. „Ryzykowne zachowania seksualne a style radzenie sobie ze stresem w grupie zawodowych strażaków-ratowników. Doniesienie wstępne"-Anestezjologia i Ratownictwo.

Rasmus P. - koordynator projektu "Wiedza i przedsiębiorczość". Publikacja podsumowująca realizację projektu

Rasmus P., Stetkiewicz-Lewandowicz A. Talarowska M., Sobów T.: „Edukacja zdrowotna z perspektywy współczesnych wyzwań i zagrożeń" Polski Merkuriusz Lekarski

Rasmus P., Kocur J., Flirski M., Sobów T.: Biopsychosocial correlates of using psychoactive substances in professional firefighters – Clinical and Experimental Medical Letter

Rasmus P., Nowaczyńska E., Stetkiewicz-Lewandowicz A, Rasmus A, Sobów T. Wykluczenie społeczne i dyskryminacja przewlekle chorych psychicznie w województwie łódzkim

Rasmus P. Netykieta na erotycznych portalach społecznościowych – od cyberseksu do seksu w realu

Rasmus P., Makowska D., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Sobów T., Machała W. „Poczucie koherencji a występowanie zaburzeń po stresie traumatycznym w grupie zawodowych żołnierzy uczestniczących w misji wojskowej poza granicami kraju" – Anestezjologia i Ratownictwo

Rasmus P., Nowaczyńska E.: Rola aktywizujących projektów szkoleniowych w nabywaniu kompetencji społecznych i zawodowych przez osoby zagrożone wykluczeniem z powodu choroby psychicznej na podstawie projektu „Znajdź drzwi do dobrej przyszłości [w] Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi, Top Media Hause, Opole, 2012 s. 149-163 Rozdział 10 str 149 - 163

Stetkiewicz-Lewandowicz A., Kaźmierczak M., Rasmus P., Machała W., Sobów T. Postawy wobec problemu legalizacji eutanazji wśród personelu medycznego oraz osób niezwiązanych zawodowo z opieką medyczną. Anestezjologia i Ratownictwo 2015; 9: 436-443

Mączewska M., Rasmus P.: Wypalenie zawodowe w zawodzie kosmetologa i kosmetyczki, Pol J Cosmetol 2017, 20(4):368-373   

Wrzesińska M., Rasmus P., Wicherska K., Krukowska J.: Wypalenie zawodowe a zmienne demograficzne i psychospołeczne u aktywnych zawodowo fizjoterapeutów

Wrzesińska M., Molenda M., Rasmus P.: Czy technicy dentystyczni są zagrożeni wypaleniem zawodowym?" 

Gubiec E., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Rasmus P., Sobów T.: Ortoreksja wśród studentów dietetyki UM w Łodzi" – Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, Nr 1, 95–100

Rasmus P., Stetkiewicz-Lewandowicz A., Nowaczyńska E., Sobów T: Jakość życia osób przewlekle chorych psychicznie w województwie łódzkim

Rasmus P.: To nie jest kolejny artykuł na temat komunikacji nauczyciela z uczniem. Przegląd edukacyjny, 2011, 3 (80)

Trendak W., Hołyński J., Rasmus P., Hołyński J.: Bezpośrednie i odległe następstwa psychotraumatycznych zdarzeń. Wojsk. Farm. Med. 2008 : Vol. 1, nr 1,

Kocur J., Rasmus P. Znaczenie współpracy psychologa, lekarza i trenera w psychologii sportu. Valetudinaria – Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 2007 (12) 2

Trendak W., Rasmus P. Reakcje psychologiczne i psychopatologiczne ofiar nagłych zdarzeń, katastrof i klęsk żywiołowych – problemy terapeutyczne. Wojskowa Farmacja i Medycyna 2008 (1)1

Wrzesińska M., Grzyb J., Rasmus P., Kocur J. Rola promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w procesie rehabilitacji słabo widzącej i słabo słyszącej młodzieży gimnazjalnej, Postępy Rehabilitacji 2007, 2:5-1

Grzyb J., Harasiuk A., Rasmus P., Kocur J., Chojnacki J.,: Does Personality Provoke Functional Dyspepsia?-Gastroenterologia Polska 2008 (15)6